SkyService Facebook

בסיס ידע Skyservice

הוספת אולמות

1

עבור אל תפריט / ניהול (בפינה השמאלית העליונה של המסך):

כיצד להוסיף חדר קופה של SkyService

2

לחץ על לוח הבקרה שנפתח « הגדרות » בהמשך « אולמות » עבור אל התפריט « הוסף הול »

כיצד להוסיף חדר קופה של SkyService

3

זה נשאר לציין את שם האולם + לחץ « שומר »

כיצד להוסיף חדר קופה של SkyService

מוכן!