SkyService Facebook

בסיס ידע Skyservice

הקמת שקע

1

עבור אל תפריט / ניהול (בפינה השמאלית העליונה של המסך):

כיצד ליצור קופה מסחר SkyService

2

לחץ על לוח הבקרה שנפתח « הגדרות » בהמשך « חנויות קמעונאיות » לחץ כאן « הוסף מחסן »

כיצד ליצור קופה מסחר SkyService

3

פתיחת תיבת דו-שיח שבה עליך להזין שם (חובה), כתובת (אופציונלית) ותזמון עבודה (אופציונלי)

כיצד ליצור קופה מסחר SkyService

4

לחץ על כפתור 'הוסף', מוכן. יציאה חדשה או מחסן חדש נוספה.

מוכן!