SkyService Facebook

בסיס ידע Skyservice

POS terminal: המלאי(לפי הכתבה)

1

עבור לתפריט / ניהול ולחץ על מסמך חדש (בפינה השמאלית העליונה של המסך):

כיצד לבצע מלאי - לוח מנהל המערכת של POS של SkyService

2

בחלון צור מסמך חדש לחץ על מלאי

כיצד לבצע מלאי - לוח מנהל המערכת של POS של SkyService

3


ה צור מלאי חדש
ציין: שם מוצר, ברקוד (לא חובה), יתרה בפועל

כיצד לבצע מלאי - לוח מנהל המערכת של POS של SkyService

כדי להוסיף מוצרים נוספים, לחץ על '+' , לאחר לחיצה על 'שמור'

מוכן!