SkyService Facebook

בסיס ידע Skyservice

החזר החוב

1

עבור לתפריט ולחץ על ניהול (בפינה השמאלית העליונה של המסך):

כיצד לשלם את החוב לקוח קופה של SkyService

2

בחלון צור מלאי חדש שנפתח, בחר:
1. דרך נוחה עבורך למלאי (כל המוצרים, לפי סדנה, לפי קטגוריה) 2. הבא, בחר סדנה או קטגוריית מוצרים.

כיצד לשלם את החוב לקוח קופה של SkyService

3

בחלון לקוחות שנפתח, בחר את הלקוח שאת חובו ברצונך לפרוע

כיצד לשלם את החוב לקוח קופה של SkyService

4

הזן את הסכום הרצוי למזומן ולחץ על שמור

כיצד לשלם את החוב לקוח קופה של SkyService

מוכן!