SkyService Facebook

בסיס ידע Skyservice

עריכת שטרות החלפה בדלפק הקופה (הופעה אוטומטית של בקשה בעת פתיחת משמרת)

1

עבור לתפריט ולחץ על ניהול (בפינה השמאלית העליונה של המסך):

כיצד לבצע הפקדה בתחילת משמרת קופה של SkyService

2

בחלונית הניהול שנפתחת, לחץ על "הגדרות" הבא על "שקעים"

כיצד לבצע הפקדה בתחילת משמרת קופה של SkyService

3

בקטע נקודות מכירה שנפתח, בחר את הנקודה הדרושה לך (בה אתה עובד)

כיצד לבצע הפקדה בתחילת משמרת קופה של SkyService

4

בחלון שנפתח הזן כספים בתחילת המשמרת (עבור פתק חילופי)

כיצד לבצע הפקדה בתחילת משמרת קופה של SkyService

5

בחלון שנפתח הזן כספים בתחילת המשמרת (עבור פתק חילופי)

כיצד לבצע הפקדה בתחילת משמרת קופה של SkyService

מוכן!