SkyService Facebook

בסיס ידע Skyservice

שינוי במזומן במזומן (ידנית, באמצעות עסקאות חדשות)

1

עבור לתפריט ולחץ על ניהול (בפינה השמאלית העליונה של המסך):

כיצד לבצע הפקדה בתחילת משמרת קופה של SkyService

2

בחלון עסקה חדשה שנפתח, לחץ על הפקדה , הזן את הסכום הרצוי ולחץ על שמור

כיצד לבצע הפקדה בתחילת משמרת קופה של SkyService

מוכן!