SkyService Facebook

בסיס ידע Skyservice

הוסף קטגוריות ותתי קטגוריות

1

עבור לתפריט / ניהול (בפינה השמאלית העליונה של המסך):

2

לחץ על לוח הבקרה שנפתח « הגדרות » בהמשך « קטגוריה »עבור אל התפריט « הוסף קטגוריה »

3

זה נשאר לציין את השם ואת המספר הסידורי (אופציונלי אתה יכול להוריד את התמונה מהמכשיר או מהאינטרנט) ולחץ « הוספה »

הקטגוריות מוצגות באזור העבודה של הטרמינל

מוכן!