SkyService Facebook

בסיס ידע Skyservice

הוספת אולמות

1

עבור לתפריט / ניהול (בפינה השמאלית העליונה של המסך):

2

לחץ על לוח הבקרה שנפתח « הגדרות » בהמשך « אולמות » עבור אל התפריט « הוסף הול »

3

זה נשאר לציין את שם האולם + לחץ « שומר »

מוכן!