SkyService Facebook

בסיס ידע Skyservice

הגדרת פרמטרים בסיסיים

1

עבור לתפריט / ניהול (בפינה השמאלית העליונה של המסך):

2

לחץ על לוח הבקרה שנפתח « הגדרות » בהמשך « עיקרי »

3

(שדה זה אינו נדרש למלא, אך העבודה עם התוכנית תהיה נוחה יותר אם תעבור את כל שלבי התצורה).

ואל תשכח ללחוץ על הכפתור « שומר »

מוכן!