SkyService Facebook

בסיס ידע Skyservice

תוכנית נאמנות (הנחות, פונקציונליות סטנדרטית)

1

עבור לתפריט / ניהול (בפינה השמאלית העליונה של המסך):

2

3

4

בתיבת הדו-שיח שנפתחת, ציין את השם, וגם בחר את תבנית ההנחה ('באחוזים' או 'עבור הסכום'). אם תבחר באפשרות 'אחוז' , כדי לבחור הנחה שמתאימה לכל יש לבדוק את הסחורה ב 'החלת הנחה על כל המוצרים' ולציין את סכום ההנחה בשדה 'דיסקונט'

ואם ההנחה נדרשת רק עבור מוצר מסוים, לאחר הגדרת גודל ההנחה, לחץ על 'הוספה / הסרה'

5

בחלון שנפתח, סמן את התיבות לצד המיקומים שאליהם יחול ההנחה, ולאחר מכן לחץ על 'שמור'

6

לאחר מכן לחץ על, לפי המסורת ;-), הלחצן 'שמור'

מוכן!