SkyService Facebook

בסיס ידע Skyservice

מחיקה

1

עבור לתפריט / ניהול (בפינה השמאלית העליונה של המסך):

2

לחץ על לוח הבקרה שנפתח « טובין » בהמשך « הוספה », בחר « מחיקה » , אם יש לך כמה שקעים, ולאחר מכן לבחור את אחד שאתה רוצה.

3

תיבת הדו-שיח שנפתחה מקצרת באופן אוטומטי את התאריך והשעה, אך ניתן לשנות אותה על-ידי לחיצה עליה. ציין: הסיבה לכתיבה, שם, ספירה.

כדי להוסיף מוצרים נוספים, לחץ על '+' , לאחר לחיצה על 'שמור'

מוכן!